Lịch công tác lãnh đạo Lịch công tác lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
(Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 23/102017 đến ngày 26/10/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 23/102017 đến ngày 26/10/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 16/102017 đến ngày 20/10/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 16/102017 đến ngày 20/10/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...