Lịch công tác lãnh đạo Lịch công tác lãnh đạo

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 23/102017 đến ngày 26/10/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 23/102017 đến ngày 26/10/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 16/102017 đến ngày 20/10/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 16/102017 đến ngày 20/10/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 28/7/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...
LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017) LỊCH CÔNG TÁC TUẤN CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM (Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)
Ngày/Thứ Buổi Nội dung Thời gian và địa điểm Cơ quan tổ chức Thành phần tham dự ...