Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư

Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư

Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư

     Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VIII được tiến hành trong 04 ngày, từ ngày 8 - 11/12/2015. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành nhiều Nghị quyết, trong đó có 02 Nghị quyết quan trọng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xúc tiến đầu tư trên đại bàn tỉnh: Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về việc thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2016 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về việc thông qua Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2016 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ( ngày 11/12/2015)

          Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ( ngày 11/12/2015)                             

                                                                                                   (P.XTĐT)


Tin liên quan
Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư    23/02/2016
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015    17/12/2015
Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015    17/12/2015
LỚP TẬP HUẤN Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014    26/10/2015
Lớp tập huấn quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014    14/10/2015