Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư Các văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư

Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư
Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư      Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khoá VIII được tiến hành trong 04...
Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015
Một số điểm mới của Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 về lương tối thiểu vùng Nghị định 122/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế cho Nghị định 102/2014/NĐ-CP. ...
Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015
Tiền Giang - Địa bàn được hưởng ưu đãi theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP  Theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ( thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP)  ngoài huyện Tân Phước thì huyện Tân...
LỚP TẬP HUẤN Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014 LỚP TẬP HUẤN Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014
LỚP TẬP HUẤN Quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014      Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 với nhiều thay đổi quan trọng, đột phá về thể chế,...
Lớp tập huấn quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014 Lớp tập huấn quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014
Chiêu sinh lớp tập huấn quán triệt Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật      Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hàng năm...